Äktenskapsförord m m

De finns flera olika handlingar som kan upprättas för att begränsa delningsrätten eller för att utöka den. Vilket som passar och vad man bör tänka på skiljer sig från fall till fall, och det finns ofta behov av rådgivning från en jurist för att få reda på konsekvenserna vid en framtida bodelning.

Äktenskapsförord

Denna handling upprättas mellan makar eller dem som ska ingå äktenskap inom kort. Genom äktenskapsförordet bestämmer man att egendom som annars skulle vara giftorättsgods istället skall vara enskild, eller tvärtom. Giftorättsgods delas vanligen hälften – hälften i en bodelning, enskild egendom ingår inte i bodelning. Äktenskapsförordet kan omfatta all egendom eller delar av det. Ibland kommer man genom ett äktenskapsförord överens om att det var och en har med sig början skall vara enskilt, och att det man skaffar under sammanlevnaden skall bli giftorättsgods. Ett annat exempel är att man vill skydda ett företag i vilket den ena maken är delägare, så att företaget inte får en ofrivillig samarbetspartner vid en bodelning. Ett äktenskapsförord måste registreras för att vara giltigt. Registrering sker vid Skatteverket i Stockholm.

Samboavtal

Samboavtal ingås mellan sambor som vill reglera fördelning av sina tillgångar. Det är många som inte tänker på att de – utan samboavtal – ska dela den gemensamma bostaden så att de får halva värdet var. Även om den ena står som ägare till hela bostaden, eller en större andel, är huvudregeln att man i en bodelning gör en hälftendelning. Samboavtalet behöver inte registreras för att vara giltigt i en bodelning. Det är därför viktigt att hålla reda på originalet/originalen.

Eftersom bodelning mellan sambor endast omfattar gemensamt införskaffad bostad och möbler mm får delningen av annan egendom som man innehar gemensamt fördelas genom reglerna om samäganderätt.

Samägande

Den egendomen som inte ska delas genom bodelning kan ändå vara ägd av två personer genom samägande. Huvudregeln är att den som har köpt och betalat viss egendom blir ägare till den. Om två eller flera personer har bidragit till ett köp gemensamt blir varje person ägare till en andel. Makar eller sambor som har levt samman länge kan ofta anses ha blivit samägare till bohaget.

Offentlig auktion enligt Samäganderättslagen

De som gemensamt äger viss egendomen måste komma överens om hur egendomen ska förvaltas. Kommer man inte överens om ett pris för övertagande eller försäljning kan man sitta fast i ett dödläge. Domstol kan då på ansökan av en av delägarna besluta om försäljning på offentlig auktion enligt Samäganderättslagen. Då utses ofta en advokat till god man för att ta hand om försäljningen. Advokatfirman har genomfört flera lyckade försäljningar runt om i Stockholmsområdet antingen enligt Samäganderättslagen eller som en del i en bodelning. Vi brukar annonsera ut objektet på Hemnet och även i övrigt genomföra annonsering och visning på samma sätt som en fastighetsmäklare.

Arv

När någon går bort är det många praktiska frågor att ta itu med, och en del formaliteter. Många saker kan man göra själv. En del saker kan man behöva hjälp med, från begravningsbyrån eller från en jurist eller advokat.

Bouppteckning

Bouppteckning är en lista på alla tillgångar och skulder som den avlidne hade den dagen denne gick bort, och skall dessutom innehålla vissa andra upplysningar. En bouppteckning kan vara värdefull bland annat för arvingarna, efterarvingar och fordringsägare.

När bouppteckningen har upprättats ska den skickas in till Skatteverket. Om den avlidne bodde i Stockholms län skall bouppteckningen skickas till Skattekontoret i Visby. Den registrerade bouppteckningen är ett viktigt dokument att kunna visa upp, till exempel vid försäljning av dödsboets egendom.

Bouppteckningen ligger till grund för kommande bodelning och arvskifte. Därför är det viktigt att det blir rätt. Är det mycket som måste utredas kan det bli komplicerat och det kan vara bra att få hjälp med det. Vi upprättar många bouppteckningar varje år, både för personer som varit bosatta i Stockholm och på andra platser.

Arvskifte

Arvingarna ska försöka komma överens om hur den avlidnes egendom ska fördelas. Det är inte alltid så lätt. Dels befinner man sig i en känslomässigt svår situation när någon nära har gått bort, dels kan det uppstå komplicerade frågor i samband med ett arvskifte.

De vanligaste arvreglerna känner de flesta till. Men det blir svårare om den döde till exempel var gift eller sambo, och hade barn som inte är makens/sambons barn. Och genom lag eller testamente kan det uppstå frågor kring efterarv. Det gäller ofta barn som skall ärva efter det att en make eller sambo avlidit.

För sambors del är det viktigt att ha klart för sig att man inte ärver varandra. I vissa fall skall det ske en bodelning, men om man vill ärva varandra måste man upprätta ett testamente.

Andra frågor som måste utredas inför ett arvskifte är vad egendomen är värd. Har någon fått egendom i gåva – förskott å arv – från den avlidne? Vad är innebörden av att det finns ett testamente? Har hänsyn tagits till bröstarvingars rätt till laglott? Och slutligen – vem ska ha vad?  Hur gör man om flera arvingar vill tillskiftas samma saker?

För att tillvarata dina intressen i frågor om bodelning och arv är du välkommen att vända dig till din familjerättsadvokat i Stockholm.

Tvister, hyresjuridik, m m

Förutom tvister om bodelning och arvskifte och annan familjerätt arbetar vi med andra tvister mellan privatpersoner och företag. Vi arbetar med fastighetsförvaltning och har lång erfarenhet av att hantera förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäster. Vi har även biträtt många hyresgäster vid Hyresnämnden i Stockholm i tvister om uppsägning och andra hyrestvister.

Bodelning Stockholm
Vi har mångårig erfarenhet av bodelningar och har kontor på Södermalm i Stockholm.

Ring08-21 48 85
Hitta den bästa lösningen
På Advokatfirman Mikael Pagroth arbetar vi med att hjälpa er hitta bästa lösningen vid en separation eller skilsmässa.
Kontakta oss

Advokatfirman Mikael Pagroth

Besöksadress: Götgatan 58
118 26 Stockholm
Telefon: 08-21 48 85
Bodelning Stockholm